Zespół projektowy

  • mgr Bartłomiej Marcin Kazubski 

Założyciel Grupy Badawczej DSC – instytutu badawczego działającego na rynku od 2012 roku. Menedżer ds. kluczowych klientów w Grupie Badawczej DSC, posiadający wieloletnie doświadczenie w kierowaniu oraz realizacji wielu projektów badawczych m.in. dla takich firm i organizacji jak NIZP-PZH, NCBIR, DELOITTE, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w obszarze RODO. Autor szeregu publikacji branżowych nt. badań marketingowych w czasopismach tj. PROSEED, WIADOMOŚCI HANDLOWE.ption


  • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek 

Kierownik w wielu międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych tj. „Beyond work boundaries…” – when and why modification of work boundaries by employees determines their attitudes and organizational behaviors” czy „The Role of Human Resources Management in Creating Productivity of Human Capital Based on the Person-Organization Fit in KIBS (Knowledge-Intensive Business Services Sector) Companies” Na co dzień Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH, Dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego oraz Kierowniczka Zakładu Zachowań Organizacyjnych. Zainteresowania naukowe: • zachowania organizacyjne • kreatywność i innowacyjność • kompetencje i ich doskonalenie • przywództwo • dopasowanie do organizacji, pracy, zespołu i przełożonego • zarządzanie kapitałem ludzkim


  • dr  hab. Dariusz Turek 
Kierownik w wielu przedsięwzięciach badawczych tj. „Kontrproduktywne organizacje” – jak i kiedy firmy niszczą wydajność swoich pracowników” oraz „Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy”. Na co dzień pracownik naukowy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Zainteresowania naukowe: • Behawioralna etyka biznesu • Filozofia nauki i metodologia badań • Indywidualne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości • Psychologia zarządzania i organizacji • Zachowania organizacyjne • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


  • dr hab. Izabela Warwas

Ekspert w wielu międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych tj. „Corporate Social Responsibility for SME’s ASPIRE” czy „Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe”. Na co dzień Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania naukowe:
  •  Motywowanie pracowników
  •  Budowanie zaangażowania zespołów i indywidualnych pracowników
  • Wynagradzanie
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi


  • mgr Krzysztof Marczak 

Ekspert w wielu przedsięwzięciach badawczych tj. „Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy” oraz „Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I POWER”


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna