ZAANGAŻOWANE PODMIOTY

Badanie jest realizowane na zlecenie:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)– państwowej agencji wykonawczej  podległej Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii, która realizuje programy rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. W związku z tym, Agencja realizuje politykę na rzecz klastrów i klasteringu w Polsce, o czym więcej na stronie: https://www.parp.gov.pl/clusterfy

Przez konsorcjum w składzie:

Innoreg Sp. z o.o.  realizuje usługi doradcze i badawcze, obejmujące zagadnienia zarządzania i innowacyjności, problematykę finansowania przedsięwzięć gospodarczych, programowania i wspomagania rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania programami i projektami.

Grupa Badawcza DSC jest jedną z niewielu agencji badawczych specjalizujących się w transferze wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. Dzięki otwarciu na wiedzę oraz wspieraniu naukowców różnych dziedzin swoją wiedzą badawczo – analityczną, od lat współpracuje z naukowcami z różnych krajów realizując działania z wykorzystaniem całego wachlarza technik i metodologii. Grupa Badawcza DSC działa zgodnie z zasadami etyki badawczej oraz przestrzega wytycznych międzynarodowego kodeksu stosowanego w dziedzinie badań rynku i opinii ESOMAR. Jako pierwsza w Polsce firma badawcza wdrożyła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001:2014. 


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna