OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe osób (z którymi kontaktują się nasi respondenci w celu realizacji ankiety), konieczne do przeprowadzenia badania (realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem przy wykorzystaniu stosownych mechanizmów zachowania poufności i bezpieczeństwa. Informacje o respondentach są przetwarzane przez Konsorcjum: Innoreg Sp. z o.o. oraz Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o. na podstawie Umowy, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Konsorcjum.
PARP, jako Administrator, zgodnie z treścią art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, powierza Wykonawcy, jako Podmiotowi przetwarzającemu czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, z dniem podpisania Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Dane będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. wynikających ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, zawarcia i wykonania Umowy
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych dla celów badawczych.
Konsorcjum będzie przetwarzało, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe przedsiębiorców oraz instytucji, a także dane Eksperta. Zakres przetwarzanych danych obejmował będzie: nazwę, formę prawną, formę własności, numery NIP, REGON, KRS, PKD, adres siedziby (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo, powiat, gmina, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www), dane osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe), dane osoby udzielających informacji (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, fax, adres, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), informacje finansowe podmiotów przez nich reprezentowanych, dane eksperta (imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji/ firmy, stanowisko, telefon, adres e-mail). Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych:
  •  wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne,
  •  osobom i podmiotom na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  •  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, 4) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne,
  • Ekspertowi – wykonawcy zamówienia dotyczącego usługi pn. „Wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce””.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, wszelkie działania (w tym tworzona archiwizacja dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne) realizowane są w zgodzie z wytycznymi ICC/ESOMAR (MIĘDZYNARODOWY KODEKS BADAŃ RYNKU I OPINII, BADAŃ SPOŁECZNYCH ORAZ ANALITYKI DANYCH). Dane będą przechowywane do 31 grudnia 2028 r.
Konsorcjum zobowiązane jest do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi lub też innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Konsorcjum zobowiązuje się do ich stosowania, a PARP dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Konsorcjum zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 32 RODO. Konsorcjum dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Z każdym pytaniem/wątpliwością można zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Ostrowskiego 30/12-14 53-238 Wrocław ido@grupa-dsc.eu
Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna