O BADANIU

Celem niniejszego zamówienia jest realizacja piątej edycji benchmarkingu klastrów w Polsce . Benchmarking to metoda identyfikowania wzorcowych praktyk działania organizacji z sektora prywatnego jak i sektora publicznego, poprzez porównywanie ich z innymi organizacjami, stanowiącymi punkty odniesienia. Fundamentalną zasadą benchmarkingu jest uczenie się od najlepszych.
Pierwszy obszar („Zasoby klastra”) projektu dzieli się na trzy podobszary uściślające rodzaj analizowanego zasobu: zasoby ludzkie, finansowe oraz infrastrukturalne. Drugi obszar („Procesy w klastrze”) złożony jest z sześciu podobszarów opisujących procesy zarządcze i komunikację w klastrze, aktywności podejmowane w ramach klastra, tj. aktywność rynkową, marketingową i innowacyjną, a także digitalizację klastra. Trzeci obszar („Wyniki klastra”) składa się z trzech podobszarów obejmujących mierzalne rezultaty funkcjonowania klastra w kontekście rozwoju współpracy, rozwoju innowacji i rozwoju kompetencji w klastrze. Czwarty obszar („Oddziaływanie klastra na otoczenie”) zawiera w sobie cztery podobszary odnoszące się do współpracy klastra z otoczeniem, wpływu klastra na kształtowanie warunków otoczenia (krajowego i regionalnego), oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz potencjału gospodarczego klastra. Na piąty obszar („Internacjonalizacja klastra”) składają się trzy podobszary opisujące wysiłki klastra nakierowane na umiędzynarodowienie działalności jego członków. Są to: potencjał umiędzynarodowienia, aktywność międzynarodowa klastra oraz eksport i działania proeksportowe. W części B („Benchmarking klastrów”) przyjęto łącznie 114 wskaźników, które dostarczają dane umożliwiające pozycjonowanie i porównywanie szczegółowych aspektów funkcjonowania klastra (we wszystkich obszarach i podobszarach) względem pozostałych uczestników badania benchmarkingowego.
Samo badanie w ramach BENCHMARKINGU KLASTRÓW ma konstrukcję dwuetapową. Pierwsza część projektu jest prowadzona z koordynatorami klastrów. Potem poprosimy członków poszczególnych klastrów o odpowiedź na kilka pytań podczas rozmowy telefonicznej z naszym ankieterem (tzw. badanie CATI).
Więcej informacji znajdą Państwo w sekcji FAQ. Jeśli maja Państwo wątpliwości zapraszamy do sekcji HELP DESK


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna