FAQ

Konsorcjum: Innoreg Sp. z o.o. oraz Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o. na podstawie Umowy, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Konsorcjum. Więcej informacji znajduję się w sekcji ZAANGAŻOWANE PODMIOTY
Udział w badaniu BENCHMARKING KLASTRÓW ma charakter dobrowolny, a jego wyniki posłużą jedynie celom statystycznym.
Dane kontaktowe uczestników badania, przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem. Dane są przetwarzane przy wykorzystaniu najlepszych mechanizmów zachowania poufności i bezpieczeństwa, a odpowiedzi uzyskane w wyniku ankiety nie pozwolą na identyfikację respondenta lub jego firmy, bowiem będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień. W badaniu przetwarzane są jedynie ogólna charakterystyka osób wypełniających ankietę (np. płeć czy wiek). Dane nie są przekazywane do krajów trzecich. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, do ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz do usunięcia danych. Więcej informacji znajdą Państwo w sekcji WYKORZYSTANIE DANYCH
Informacje o badaniu można znaleźć na stronie BENCHMARKING KLASTRÓW, a także potwierdzić u pracownika PARP lub Konsorcjum, wskazanych w liście uwierzytelniającym. Skan listu jest dostępny TUTAJ
W ramach podziękowania za udział w zbieraniu i udostępnianiu danych, naszym respondentom przekażemy m.in. dostęp do raportu ogólnego nt. kondycji i aktualnego stanu rozwoju klastrów w Polsce wraz z informacjami o tzw. dobrych praktykach funkcjonujących w klastrach. Każdy koordynator klastra biorącego udział w badaniu otrzyma także raport indywidualny, zawierający analizę wskaźników jego klastra na tle wskaźników badanej grupy, pozycjonowanie wobec Krajowych Klastrów Kluczowych oraz propozycję działań usprawniających, które mogą mieć wpływ na jego dalszy rozwój. Raport ogólny zostanie zaprezentowany w czasie spotkania informacyjnego kończącego realizację projektu (zaproszenie pojawi się na stronie głównej projektu w pierwszej połowie maja 2021 r.). Raport indywidualny zostanie przekazany koordynatorowi klastra podczas sesji doradczej z jego przedstawicielami. Wierzymy, że wyniki przeprowadzonych przez nas działań będą stanowiły podstawę dla doskonalenia różnorodnych aspektów funkcjonowania klastrów w Polsce.
 


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna